RODO

RODO

Dbając o najwyższą jakość procesów przetwarzania danych osobowych Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, informujemy, iż dane osobowe znajdujące się w naszych zasobach informatycznych są przechowywane według najwyższych standardów i procedur bezpieczeństwa oraz że ich zabezpieczenie jest dla nas priorytetem. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i procedur ochrony danych osobowych oraz obowiązki informacyjne (art. 13 i 14) wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, przedstawione są poniżej.

Kontakt z nami

Administrator – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku ul. Lipowa 51, 15-424 Białystok, tel.: 85 748 18 00, e-mail: rdlp.sekr@bialystok.lasy.gov.pl. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z nami telefonicznie lub poprzez e-mail wskazane powyżej. 

Podstawy prawne pozyskiwania, przechowywanie oraz archiwizacja danych osobowych i cele ich przetwarzania

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zbieramy i wykorzystujemy te dane wyłącznie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż przez okres przewidziany w polskich przepisach prawa, w tym m.in. zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych oraz źródło pochodzenia danych osobowych:
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit a) RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w granicach udzielonej dobrowolnie zgody. W dowolnym momencie zgoda może zostać cofnięta przez osobę, która jej udzieliła. Zgoda zostaje odwołana ze skutkiem natychmiastowym, 
2. Realizacja zobowiązań umownych art. 6 ust. 1 lit b) RODO – dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji istniejących lub przyszłych umów pomiędzy nami a osobami, których dane dotyczą. Niniejsza podstawa prawna odnosi się także do stosunków przed umownych dotyczących:
2.1. Podmiotów realizujących wsparcie prawne, doradcze i techniczne.
3. Obowiązek prawny art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ciążący na nas obowiązek prawny, który wynika z ustaw bądź innych aktów prawnych:
3.1. Korespondencja służbowa:
3.1.1. Pisma przychodzące i wychodzące (w celu realizacji zadań kontrolnych, rozpatrzenia skargi/ wniosku/ petycji) - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3.1.2. Wnioski o udostępnienie informacji (w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej) - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
3.2. Zamówienia publiczne (w celu wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów) - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3.3. Festiwale, imprezy, eventy (w celu realizacji zadań ustawowych) - ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. 
4. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawę prawną stanowi uzasadniony interes realizowany przez Administratora – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polega na obowiązku wypełnienia przyrzeczenia publicznego wynikającym z art. 919 kodeksu cywilnego.

Źródłem pochodzenia danych osobowych, które pozyskujemy, przechowujemy (przetwarzamy) pochodzą od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł (np. skargi, wnioski o interwencje, od organów administracji publicznej) oraz mogą pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych.

Odbiorcy danych osobowych i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie 

Dane osobowe mogą być ujawnione innym jednostkom Lasów Państwowych w szczególności Nadleśnictwom: Hajnówka, Białowieża i Browsk, innym organom administracji publicznej w szczególności Starostwu Powiatowemu w Hajnówce, Urzędowi Gminy Białowieża, Urzędowi Gminy Narewka, podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji zadań ustawowych, podmiotom realizującym wsparcie prawne, doradcze i techniczne, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku może w szczególnych sytuacjach przekazywać dane osobowe, tylko tym podmiotom, które przystąpiły do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy Państwem (np. USA) a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield (np. Facebook). 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2. sprostowania danych (art. 16. RODO),
3. usunięcia danych (art. 17 RODO),
4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.

Każda osoba jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie praw wynikających z RODO, listownie, w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie administratora.

Zobowiązani jesteśmy do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
1. w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania.
2. w ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania, o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter.
3. udzielamy odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.
4. w przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: rdlp.sekr@bialystok.lasy.gov.pl

Wniosek do pobrania.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)


Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji i wszystkich oferowanych usług oraz po to, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.