Polityka prywatności

POLTYKA PRYWATNOŚCI

1. Właściciel witryny
Właścicielem niniejszej witryny internetowej www.tydzienzpuszczabialoweiska.pl ("Witryna") jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Lipowa 51, 15-424 (dalej „RDLP Białystok”). Kontakt z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: rdlp@bialystok.lasy.gov.pl.

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem formularzy dostępnych w Witrynie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez nas w następujących celach:
  • przesyłania Pani/Panu, na wskazane kanały kontaktu (telefon, e-mail) odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO (prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora); okres przetwarzania Państwa danych to okres niezbędny do osiągnięcia celu, lecz nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub jeśli wyrażali Państwo zgodę – do czasu wycofania tej zgody;
  • przesyłania Pani/Panu, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych, min.  nadchodzące wydarzenia w RDLP Białystok lub newslettery lub prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu, zwłaszcza pod kątem produktów i usług, którymi może być Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO (prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora); okres przetwarzania Państwa danych to okres niezbędny do osiągnięcia celu, lecz nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub jeśli wyrażali Państwo zgodę – do czasu wycofania tej zgody.

   Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Pani/Pana zgody.
 3. Posiada Pani/Pan prawo egzekwowania wobec Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, jako Administratora danych osobowych, prawa dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym ich przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku na adres rdlp@bialystok.lasy.gov.pl.
 4. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu, jednakże cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; 
 5. Ponadto, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) w razie przetwarzania danych niezgodnie z prawem.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku i ich powierzenie jest dobrowolne, ale konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak możliwości podjęcia kontaktu i odpowiedzi na złożone zapytanie lub wniosek przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku.

3. Adresy IP
Adresy IP użytkowników odwiedzających Witrynę mogą być rejestrowane w następujących celach:

 1. administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku,
 3. diagnostycznych.

  Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania Witryny. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, ani w celu identyfikacji tożsamości Użytkownika.

4. Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

  Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, ani w celu identyfikacji tożsamości Użytkownika. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

  Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

5. Bezpieczeństwo danych
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku stosuje polityki i procedury, jak również organizacyjne i technologiczne środki celem zapewnienia ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie, ich niewłaściwym zastosowaniem, zmianą, zniszczeniem lub utratą. Legalny dostęp do danych osobowych użytkowników Witryny jest ograniczony do osób, które muszą znać te informacje (zasada need to know), a które dodatkowo zobowiązane są do zachowania poufności.

6. Przechowywanie danych oraz udostępnianie danych innym odbiorcom

 1. Z zastrzeżeniem okresów przetwarzania wymienionych w punkcie 2 powyżej, Spółka może przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez 2 lata od momentu wyrażenia zgody lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
 3. Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Odesłania do innych witryn
Zamieszczone na Witrynie odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe, w tym do serwisów podmiotów powiązanych z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku. Korzystanie z tych stron internetowych podlegać będzie postanowieniom odrębnych polityk prywatności, o odmiennych od niniejszego dokumentu postanowieniach. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zachęca użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

8. Zmiany Polityki Prywatności
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku jest uprawniona do wprowadzania jednostronnych zmian niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku wskazanej modyfikacji zmianie ulegnie data ostatniej aktualizacji na wstępie Polityki.

9. Pytania odnośnie Polityki Prywatności i jej realizacja
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników Witryny. W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku został powołany Inspektor Ochrony Danych (e-mail: rdlp@bialystok.lasy.gov.pl lub adres korespondencyjny: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, ul. Lipowa 51, 05-424 Białystok. Za pośrednictwem adresu rdlp@bialystoklasy.gov.pl mają Państwo możliwość kontaktu w kwestiach związanych z danymi osobowymi, administrowania nimi lub niniejszą Polityką.

10. Ograniczenie odpowiedzialności
Niezależnie od ponadprzeciętnej staranności Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku w zakresie zapewnienia rzetelności prezentowanych na Witrynie informacji, nie ma możliwości wykluczenia ryzyka pojawienia się na niej nieścisłości. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Witrynie. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Witryny i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Witrynie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika Witryny na szkodę. W żadnym wypadku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, firmy z nią powiązane, partnerzy, agenci lub pracownicy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku lub spółki z nią powiązanych nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika Witryny lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w Witrynie ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na stronach Witryny w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Witryny.

11. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2019 r.

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji i wszystkich oferowanych usług oraz po to, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.